Regulamin sklepu internetowego
https://zlobki-posasiedzku.pl/

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
Sklep internetowy prowadzony jest przez METIS Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (51-692) przy ul. Szanieckiego 43, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000850431, REGON: 386530173, NIP: 8982258849, reprezentowaną przez Joannę Kubrakiewicz i Natalię Szmuk, zwaną dalej Sprzedawcą.
Sklep internetowy https://zlobki-posasiedzku.pl/ dostępny jest pod adresem internetowym https://www.zlobki-posasiedzku.pl/umowa-uslugi-opieki-polnocna/.
Regulamin skierowany jest do Rodziców i Opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 6 roku życiai określa w szczególności:
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.zlobki-posasiedzku.pl/umowa-uslugi-opieki-polnocna/.
Sprzedawca –METIS SPÓŁKA Z O.O., KRS 0000850431, REGON 386530173, NIP 8982258849 z siedzibą przy ul. Szanieckiego 43, 51-692 Wrocław, reprezentowane przez Joannę Kubrakiewicz i Natalię Szmuk.
Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt –usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.
Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

§3
Kontakt ze Sklepem
Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: metis.spolka@gmail.com.
pisemnie na adres METIS SPÓŁKA Z O.O., KRS 0000850431, REGON 386530173, NIP 8982258849 z siedzibą przy ul. Szanieckiego 43, 51-692 Wrocław, reprezentowane przez Joannę Kubrakiewicz i Natalię Szmuk.

§4
Zagadnienia techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§5
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
w przypadku produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną.
Klient może wybrać z następujących metod płatności: system PayU.

§6
Procedura zawarciaUmowy sprzedaży
W celu zakupu Produktu Klient powinien wykonać następujące czynności:
wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane,
zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
kliknąć w przycisk “Wyślij”,
przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrany Produkt.
Po skutecznym dokonaniu płatności Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

§7
Reklamacje
Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
Reklamacja powinna zawierać konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 21 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§8
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§10
Dane osobowe i pliki Cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://zlobki-posasiedzku.pl//polityka-prywatnosci.

§11
Zastrzeżenia
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas określony i w celu realizacji zamówienia.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
§12
Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Data publikacji regulaminu 01.05.2021 r.