REGULAMIN DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Żłobek „Po sąsiedzku” zwany dalej Żłobkiem, mieści się przy ulicy Marca Polo 9 we Wrocławiu i jest prowadzony przez Metis Sp. z o.o., ul. Szanieckiego 43, 51-692 Wrocław, NIP 8982258849 reprezentowaną przez Joannę Kubrakiewicz i Natalię Szmuk.

§ Postanowienia ogólne

 1. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 roku życia.
 1. Żłobek  funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo oraz świąt (wykaz dni wolnych znajduje się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej) oraz za wyjątkiem dni wskazanych przez dyrekcję (Wigilia, 2 maja, tzw. długie weekendy). Dyrekcja informuje o zamknięciu placówki odpowiednio wcześniej.
 1. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 1. Czesne w formie abonamentów płatne jest do 10. dnia każdego miesiąca na konto firmowe (ceny poszczególnych abonamentów przedstawione zostały w umowie). W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia kierownika placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.
 1. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach.  Przyprowadzanie nie może się odbywać później niż do godz. 9:00, a odbieranie do godz. 17:00. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.
 1. Przy zapisach dziecka do Żłobka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty adaptacyjnej w wysokości 600 zł. Opłata ta jest bezzwrotna i jest przeznaczona na utrzymanie wymaganej jakości technicznej lokalu, przeglądy techniczne, remonty, bieżące naprawy, ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie Żłobka względem bieżących potrzeb (np. materiały papiernicze, plastyczne, higieniczne, kosmetyczne, chemiczne, meble, naczynia, sztućce, zabawki). Raz w roku  uiszczana jest opłata roczna w wysokości 300 zł przy przedłużeniu umowy. 
 1. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym miesiąc wcześniej. Nieobecność dziecka w Żłobku nie wpływa na kwotę miesięcznego abonamentu.
 1. Podpisanie umowy ze żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.

§ Obowiązki Żłobka

 1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, spełniającej wymogi wskazane w Ustawie dot. opieki nad dziećmi do lat 3.
 1. Do obowiązków personelu należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.
 1. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut.
 1. Personel Żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.
 1. Rodzice/Opiekunowie Dzieci powyżej 1 roku  korzystają z usług firmy cateringowej

Werandy Smaków.  Aby móc korzystać z usługi cateringu należy się zarejestrować na platformie STARTEDU. Proces zamówienia/odwoływania  oraz płatności w całości  odbywa się poza udziałem Żłobka.  Opłata zgodnie z cennikiem Werandy Smaków. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi cateringowej (zamawianie, odwoływanie posiłków, ustalanie cen, rozliczenia).

 1. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Żłobek posiada odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne.
 1. Żłobek zapewnia szafkę dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pampersy, pościel, ubranka na zmianę).

§ Obowiązki Rodzica/Opiekuna

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej, podpisanie umowy oraz  uiszczenie opłaty adaptacyjnej i regularne opłacanie abonamentu.
 1. Rezerwacji miejsca w Żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty adaptacyjnej, nie później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.
 1. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:
 • pampersy,
 • mokre chusteczki (2 paczki w miesiącu)
 • ubranka
 • komplet pościeli (poszewki) – do uzgodnienia z Dyrektorem;
 • smoczek (jeśli dziecko używa do spania);
 • bidon

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane niezmywalnym markerem.

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązani są powiadomić personel żłobka o wszelkich istotnych kwestiach dot. stanu zdrowia dziecka (przeziębienie, stan podgorączkowy etc.).
 1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomienia o każdej zmianie danych kontaktowych.
 2. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Żłobka o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. 
 1. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie Dyrektora Żłobka z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia (pełen miesiąc kalendarzowy).

§ Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem. 
 1. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. 
 1. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.