Regulamin 

Klub Dziecięcy „Po sąsiedzku” 

REGULAMIN DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Klub Dziecięcy „Po sąsiedzku” zwany dalej Klubem, mieści się przy ul. Północnej 20/3, 54-105 Wrocław i jest prowadzony przez METIS Sp. z o.o., KRS 0000850431, REGON 386530173, NIP  8982258849, ul. Szanieckiego 43, 51-692 Wrocław, reprezentowana przez Joannę Kubrakiewicz i  Natalię Szmuk. 

§ Postanowienia ogólne 

1. Klub świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 roku życia. 

2. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo oraz świąt (wykaz  dni wolnych znajduje się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej) oraz za wyjątkiem  dni wskazanych przez dyrekcję (Wigilia, 2 maja, tzw. długie weekendy). Dyrekcja informuje o  zamknięciu placówki odpowiednio wcześniej. 

3. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. 

4. Czesne w formie abonamentów płatne jest do 10-ego dnia każdego miesiąca na konto firmowe  (ceny poszczególnych abonamentów przedstawione zostały w umowie). W sytuacji, kiedy  niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun  zobowiązany jest do powiadomienia kierownika placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym  ustaleniu rozwiązania. 

5. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci  w wyznaczonych godzinach. Przyprowadzanie nie może się odbywać później niż do godz. 9:00, a odbieranie do godz. 17:00. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne osoby,  należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. 

6. Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  adaptacyjnej w wysokości 600 zł (dla umowy komercyjnej) lub 500 zł (dla umowy z  dofinansowaniem). Opłata ta jest bezzwrotna i jest przeznaczona na utrzymanie wymaganej  jakości technicznej lokalu, przeglądy techniczne, remonty, bieżące naprawy, ubezpieczenie  NNW dziecka oraz doposażenie Klubu względem bieżących potrzeb (np. materiały papiernicze,  plastyczne, higieniczne, kosmetyczne, chemiczne, meble, naczynia, sztućce, zabawki). Raz w  roku uiszczana jest opłata roczna w wysokości 300 zł przy przedłużeniu umowy.  

7. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun  zobowiązany jest do powiadomienia o tym miesiąc wcześniej. Nieobecność dziecka w Klubie nie wpływa na kwotę miesięcznego abonamentu. 

8. Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika. 

§ Obowiązki Klubu 

1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, spełniającej wymogi wskazane w  Ustawie dot. opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Do obowiązków personelu należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę  oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może  odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby. 

3. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia  dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut. 

4. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw. 

5. Rodzice/Opiekunowie Dzieci powyżej 1 roku korzystają z usług firmy cateringowej Werandy  Smaków. Aby móc korzystać z usługi cateringu należy się zarejestrować na platformie  STARTEDU. Proces zamówienia/odwoływania oraz płatności w całości odbywa się poza  udziałem Klubu. Opłata zgodnie z cennikiem Werandy Smaków. Klub nie ponosi  odpowiedzialności za realizację usługi cateringowej (zamawianie, odwoływanie posiłków,  ustalanie cen, rozliczenia). 

6. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w  których przebywają dzieci. Klub posiada odpowiednio przystosowane pomieszczenie  sanitarne. 

7. Klub zapewnia szafkę dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pampersy, pościel, ubranka  na zmianę). 

§ Obowiązki Rodzica/Opiekuna 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zgłoszeniowej,  podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty adaptacyjnej i regularne opłacanie abonamentu. 

2. Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty adaptacyjnej, nie  później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa  wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym  Rodzicom/Opiekunom. 

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje: 

▪ pampersy 

▪ mokre chusteczki (2 paczki w miesiącu) 

▪ ubranka 

▪ komplet pościeli (poszewki) 

▪ smoczek (jeśli dziecko używa do spania) 

▪ bidon 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane niezmywalnym markerem. 

4. Rodzic/Opiekun zobowiązani są powiadomić personel Klubu o wszelkich istotnych kwestiach  dot. stanu zdrowia dziecka (przeziębienie, stan podgorączkowy etc.). 

5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomienia o każdej zmianie danych kontaktowych.

6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności dziecka w danym  dniu najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.  

7. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na  piśmie Dyrektora Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania  opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia (pełen  miesiąc kalendarzowy). 

§ Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia  między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.  

2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz  cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy  informacyjnej w siedzibie.  

3. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu  wprowadzenia zmian.